Har resveratrol har negativ bieffekt?

0

Resveratrol 500mg
Har resveratrol har negativ bieffekt?