Har resveratrol har negativ bieffekt?

0

Har resveratrol har negativ bieffekt?